• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي -روستاي محمد محروق – داخل آرامگاه خيام وقفي بنا آرامگاه 09/29/1316 302 صفويه نیشابور مزار امامزاده محمد محروق 1
  شهر نيشابور- حاشيه خيابان امام خميني وقفي بنا مسجد 08/21/1317 317 قرن 9 ه .ق نیشابور مسجد جامع نیشابور 2
  3 ك م جنوب نيشابور - غرب آرامگاه خيام وقفي بنا آرامگاه 09/18/1354 1173 پهلوي- معاصر نیشابور آرامگاه عطار 3
  بخش مركزي -روستاي محمد محروق دولتي بنا آرامگاه 09/18/1354 1175 معاصر نیشابور آرامگاه خیام 4
  بخش مركزي - مجاور میدان خیام دولتي (ميراث فرهنگي) بنا رباط 03/17/1355 1230 صفويه نیشابور رباط شاه عباسی 5
  بخش ميان جلگه - 80 ك م شهرستان نيشابور وقفي بنا آرامگاه 11/03/1356 1547 اوايل تيموري نیشابور بنای جوانمرد علی قصاب* 6
  3 كيلومتري كنار جاده نيشابور - کنار جاده کاشمر- شادمهر عمومي بنا آرامگاه 11/03/1356 1549 ايلخاني نیشابور گنبد آجری مهرآباد 7
  3 ك م جنوب شهرستان نيشابور – كنار جاده كاشمر- شادمهر عمومي بنا آرامگاه 09/25/1375 1804 ايلخاني نیشابور گنبد کوچک مهر آباد 8
  شهر نيشابور – خ امام خميني (ره) – امام خميني 19 - بازار نيشابور وقفي بنا آب انبار 09/25/1375 1814 قاجاريه نیشابور آب انبار و بازار نو 9
  بخش سرولايت - روستای كليدر- 86 ك م شمال غرب نيشابور وقفي بنا آرامگاه 05/23/1378 2378 قرن 8 ه .ق نیشابور گنبد كليدر 10
  شهر نيشابور - خيابان امام خميني - ابتداي بازار سرپوشيده وقفي بنا حمام 03/22/1380 3960 صفويه نیشابور حمام مرمر 11
  شرق شهر نيشابور – 100 متري حاشيه بلوار جمهوري اسلامي و 200 متري غرب بلوار خيام وقفي بنا آرامگاه 04/26/1380 4033 پهلوي دوم نیشابور آرامگاه سعید ابن سلام مغربی 12
  شهر نيشابور – خيابان امام – روبروي باغ ملي خصوصي
  (امين الاسلامي)
  بنا باغ-كوشك 12/19/1380 4809 پهلوي دوم نیشابور باغ منزل امین الاسلامی 13
  بخش سرولايت – روستاي چكنه عمومي بنا حمام 12/19/1380 4810 اواخر قاجار- پهلوي نیشابور حمام قدیمی چکنه 14
  شهر نيشابور - درون بافت قديمي بين چهار خيابان فردوسي جنوبي ، امام خميني ، ارگ جنوبي و خيابان عدالت خصوصي
   (گلابگير)
  بنا حمام 12/25/1380 5144 اواخر صفويه نیشابور حمام قدیمی بازار 15
  شهر نيشابور- حاشیه میدان خیام دولتي
  (آموزش و پرورش)
  بنا مدرسه 05/08/1381 5902 اوايل پهلوي نیشابور دبیرستان خيام 16
  بخش زبرخان - روستای جهان آباد وقفي بنا آرامگاه 07/07/1381 6375 اواخر قاجار نیشابور امامزاده عبدالله 17
  شهر نيشابور- خیابان فردوسی شمالی - ك قاضي - فردوسي 7 خصوصي
  (صديقي)
  بنا منزل 07/07/1381 6376 اواخر قاجار- اوايل پهلوي نیشابور خانه قدیمی صدیقی* 18
  شهر نيشابور - خیابان امام خمینی خصوصي بنا بازار 10/10/1381 6739 صفويه - زنديه - قاجاريه نیشابور بازار سرپوشیده نیشابور 19
  شهر نيشابور - جنوب راسته بازار نيشابور خصوصي بنا منزل 10/10/1381 6740 صفويه نیشابور بنای سرای زهدی 20
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني (ره) – بعد از مسجد جامع وقفي بنا مدرسه 10/10/1381 6742 تيموري نیشابور حوزه علمیه گلشن 21
  3 ك م جنوب نيشابور - غرب آرامگاه خيام – داخل مجموعه عطار دولتي (ميراث فرهنگي) بنا آرامگاه 03/10/1382 8744 پهلوي نیشابور آرامگاه کمال الملک 22
  بخش مركزي -شمال روستاي فضل - شرق میدان بهشت فضل - 5ك.م جنوب شرق نيشابور وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8956 تيموري- صفويه نیشابور بقعه فضل بن شاذان 23
  بخش ميان جلگه- دهستان بلهرات - 8 ك . م جنوب روستای چاه سالار - 15 ك.م جنوب غربي نيشابور عمومي بنا رباط 03/10/1382 8957 قاجاريه نیشابور رباط چاه سالار 24
  شهر نيشابور – بخش مركزي – شهر نيشابور - ميدان خيام دولتي بنا كتيبه 05/07/1382 9270 پهلوي اول نیشابور سنگ یادبود اولیه خیام 25
  بخش زبرخان - روستاي قدمگاه وقفي بنا رباط 11/27/1382 10913 صفويه نیشابور کاروانسرای قدمگاه 26
  بخش زبرخان - روستاي قلعه وزير-35 كيلومتري شرق جاده نيشابور عمومي بنا رباط 05/17/1383 11039 قاجاريه نیشابور رباط قلعه وزير 27
  شهر نيشابور - ابتداي بلوار ورودي خيام دولتي بنا دروازه 06/16/1383 11132 پهلوي اول نیشابور ستون هاي يادبود خيام 28
  بخش زبرخان - شهر قدمگاه – جنوب غربي باغ قدمگاه وقفي بنا حمام 06/16/1383 11869 قاجاريه نیشابور حمام قدمگاه 29
  شهر نيشابور - چهارراه انقلاب - ضلع شرقي خيابان فردوس - داخل كوچه - پلاك 7 خصوصي (علي وكيلي- اشرف السادات ساداتي) بنا منزل 05/04/1384 11938 اوايل پهلوي نیشابور خانه قديمي وكيلي 30
  بخش مركزي - روستاي لك لك آشيان -5 ك م جنوب شرقي نيشابور دولتي بنا قلعه 04/12/1384 12062 قاجاريه نیشابور قلعه لك لك آشيان 31
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - شمال روستاي اسحاق آباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/19/1384 12871 اواخر صفويه نیشابور امامزاده سيد قاسم 32
  بخش زبرخان - شهر قدمگاه - روستاي بالا ده قدمگاه وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12873 قاجاريه نیشابور آب انبار بالا ده قدمگاه* 33
  بخش زبرخان - روستاي اسحاق آباد وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12874 قاجاريه نیشابور مسجد جامع اسحاق آباد 34
  بخش مركزي – روستاي دربهشت وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/19/1384 12875 قاجاريه نیشابور امامزاده عبدالله در بهشت 35
  بخش مركزي - جنب ميدان محلوج فروشان - انتهاي ضلع جنوبي بازار نيشابور خصوصي
  (رجبعلي خداداد شرق)
  بنا حمام 05/22/1384 13161 صفويه نیشابور حمام گلشن نيشابور 36
  شهر نيشابور - ميدان خيام - خيابان امام خميني 4 – ابتداي كوچه حاج مهدي خصوصي (عسكري-ناصری) بنا حمام 05/22/1384 13162 قاجاريه نیشابور حمام حاج مهدي 37
  بخش زبرخان – روستاي سرتلخ خصوصي بنا آسياب 05/22/1384 13163 قاجاريه نیشابور آسياب سرتلخ 38
  شهر نيشابور - خيابان امام خميني - جبهه شمالي باغ ملي دولتي بنا منزل 05/25/1384 13364 معاصر نیشابور ستون هاي باغ ملي نيشابور 39
  شهر نيشابور- خیابان امام خمینی - روبروی باغ ملي خصوصي
  (محمد اميري)
  بنا منزل 09/11/1384 14003 پهلوي اول نیشابور خانه محمد امیری* 40
  بخش زبرخان – دهستان زبرخان – 100 متري شرق روستاي موشان عمومي بنا آرامگاه 09/11/1384 14148 قاجاريه نیشابور مزار پنجه موشان 41
  شهر نيشابور - خیابان امام خمینی - خیابان منوچهری جنوبی - مجاور باغ آستان قدس خصوصي
  (قريشي)
  بنا منزل 12/16/1384 14890 اوايل قاجار نیشابور خانه قریشی 42
  بخش میان جلگه - دهستان غزالی- روستای حصار سرخ دولتي بنا پل 12/24/1384 15235 صفويه نیشابور پل حصار سرخ 43
  بخش مرکزی - دهستان ریوند- 1کبلومتری غرب روستای دولت آباد دولتي بنا يخچال 12/24/1384 15240 قاجاريه نیشابور یخدان دولت آباد 44
  بخش میان جلگه - دهستان غزالی- روستای حسین آباد جنگل دولتي بنا پل 12/24/1384 15254 صفويه نیشابور پل حسین آباد جنگل 45
  شهر نيشابور - خیابان امام خمینی- امام خمینی 10- پلاک 154 خصوصي (ورثه مرادعلي عيدياني) بنا منزل 12/24/1384 15255 پهلوي اول نیشابور منزل عیدیانی 46
  بخش زبرخان – دهستان زبرخان – 500 متري جنوب روستاي موشان دولتي بنا آسياب 12/24/1384 15260 قاجاريه نیشابور آسیاب موشان 47
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - روستاي فتح آباد دولتي بنا قلعه 05/24/1385 15881 اواخر قاجار نیشابور قلعه فتح آباد 48
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - 1/5 ك م شرق روستاي آهوان خصوصي- وقفي بنا قلعه 05/24/1385 15884 قاجاريه - پهلوي نیشابور قلعه جلال آباد 49
  بخش زبرخان - دهستان اردوغش - غرب روستاي اردوغش عمومي بنا آب انبار 08/27/1385 16477 پهلوي نیشابور آب انبار اردوغش 50
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - 200 م شمال شرقي حشمتيه خصوصي (آقازاده) بنا آسياب 10/03/1385 16658 قاجاريه نیشابور آسياب آقازاده 51
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - 1/5 ك م جنوب شرقي روستاي اسحاق آباد دولتي بنا برج 11/08/1385 17110 قاجاريه نیشابور برج اسحاق آباد 52
  بخش زبرخان - دهستان اردوغش - 500 م شمال روستاي خروسفلي دولتي بنا قلعه 12/06/1385 17432 قرن 4-7ه.ق -قاجاريه نیشابور قلعه كهنه خان خروين* 53
  بخش زبرخان - دهستان زبرخان - روستاي حريم آباد دولتي بنا قلعه 03/03/1386 19107 تيموري - صفويه نیشابور قلعه شورگز 54
  بخش زبرخان - دهستان اسحاق آباد - جنوب روستاي اسحاق آباد عمومي بنا حوض انبار 03/03/1386 19112 پهلوي اول نیشابور حوض انبار ملحه 55
  بخش ميان جلگه - دهستان بلهرات - روستاي قلعه شيشه عمومي بنا حمام 03/03/1386 19114 اواخر قاجار نیشابور حمام قلعه شيشه 56
  بخش زبرخان - دهستان اردوغش - روستاي خرو وقفي بنا حسينيه 03/03/1386 19122 قاجاريه نیشابور بناي چشمه علي 57
  بخش زبرخان - دهستان زبرخان - روستاي گرينه دولتي بنا حمام 03/03/1386 19128 قاجاريه نیشابور حمام گرينه كهنه 58
  بخش ميان جلگه - دهستان بلهرات - شرق روستاي بلهرات دولتي بنا حمام 03/03/1386 19129 پهلوي اول نیشابور حمام ريگي 59
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- خيابان خاتم النبيين- خاتم النبيين 1 دولتي (آموزش وپرورش) بنا منزل 10/12/1386 20481 اواخر قاجار- پهلوي نیشابور خانه مجتهدي 60
  بخش زبرخان - دهستان اردوغش - روستاي برج وقفي بنا آرامگاه 10/12/1386 20482 قاجاريه نیشابور آرامگاه خواجه ريحان 61
  بخش ميان جلگه - شهر عشق آباد - خ امام رضا (ع) - امام رضا 12 وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/27/1386 22290 صفويه- معاصر نیشابور امامزاده عشق آباد* 62 
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش - غرب روستاي اردوغش خصوصي (ورثه ملا يوسف ايرواني) بنا يخچال 05/02/1387 23090 قاجاريه نیشابور يخدان اردوغش  63
  شهر درود - ميدان شهدا - خيابان امام - كوچه دبستان شريعتي دولتي بنا حمام 05/02/1387 23094 اوايل قاجاريه نیشابور حمام درود 64 
  شهر نيشابور - خیابان امام - بازار سرپوش - سراي ارباب زاده خصوصي (دبيريان-الياسي) بنا بازار 09/18/1387 23913 قاجاريه نیشابور سراي ارباب زاده 65 
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- حاشيه خيابان فياض بخش جنوبي (كال منوچهري جنوبي) وقفي بنا آرامگاه 12/27/1387 26264 قاجاريه نیشابور حياط مزار 66 
  بخش سرولايت - دهستان سرولايت - 4 ك .م غرب روستاي قزل قلعه وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/27/1387 26272 قرن 7 ه.ق نیشابور امامزاده سيد مجيد  67
  بخش مركزي - دهستان مازول - روستاي سيدآباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/27/1387 26273 صفويه نیشابور امامزاده سيد آباد 68 
  شهر نيشابور - خيابان امام خميني - كوچه تكيه ابوالفضلي وقفي بنا حسينيه 12/27/1387 26275 پهلوي اول نیشابور سردر تكيه ابوالفضلي 69 
  بخش مركزي - دهستان مازول - روستاي كابلي دولتي بنا حمام 09/01/1388 28111 قاجاريه نیشابور حمام كابلي 70 
  بخش زبرخان - شهر قدمگاه - داخل بافت شهر قدمگاه وقفي بنا مجموعه مجموعه 09/15/1314 236 قرن 11 ه . ق نیشابور مجموعه تاریخی قدمگاه  71
    دولتي تپه تپه 09/22/1313 216 ساساني- سلجوقي نیشابور تپه آلب ارسلان 72 
    دولتي تپه تپه 11/03/1356 1545 اسلامي نیشابور تپه سلطان میدان 73 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6737 قرون ميانه اسلامي نیشابور تپه قلعه کهنه حاجی آباد 74 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6741 قاجاريه - قرن 8 ه .ق نیشابور تپه قبرستان و سردابه ماروسک 75 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6743 تاريخي- اسلامي نیشابور تپه های کارجی 76 
    دولتي تپه تپه 12/17/1381 7609 قرن 4-9 ه .ق نیشابور تپه چکنه قلعه چهارگوشلی 77 
    دولتي تپه تپه 03/10/1382 8743 قرن 4-8 ه . ق نیشابور تپه چکنه قلعه 78 
    خصوصي تپه تپه 11/27/1382 10911 اسلامي نیشابور تپه طلایی 79 
    دولتي تپه تپه 11/27/1382 10912 قرن 4-8 ه . ق نیشابور تپه قلعه رضی 80 
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11040 قرن 5-9 ه . ق نیشابور تپه حسن چوپان  81
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11063 قرن 8و7 ه . ق نیشابور تپه قلعه كهنه كليدر  82
    عمومي تپه تپه 05/19/1384 12872 اسلامي نیشابور تپه حصار نو  83
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14363 قرن 6-8 ه.ق نیشابور تپه دیوانخانه چکنه علیا 84 
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15888 اسلامي - قرن 5-8 ه.ق نیشابور تپه ميان ده طالبي 85 
    دولتي تپه تپه 08/24/1385 16327 قرن 5-9ه.ق نیشابور تپه موشان 86 
    دولتي تپه تپه 11/23/1385 17376 اسلامي- سلجوقي نیشابور تپه باستاني حيدر آباد 87 
    خصوصي
  (رضائي- خرمني)
  تپه تپه 12/06/1385 17422 سلجوقي- ايلخاني نیشابور تپه شهر كهنه 88 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19108 قرن 4-6ه.ق نیشابور تپه دختر گلبو 89 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19126 قرن 4-7 ه.ق نیشابور تپه رحيم آباد 90 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19196 قرن 4-6 ه.ق نیشابور تپه جيران 91 
    خصوصي (غلامرضا محمودي) تپه تپه 05/02/1387 23093 قرون ميانه اسلامي نیشابور تپه مهدي آباد 92 
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28112 قرن 6-4ه.ق نیشابور تپه صومعه 93 
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28113 ايلخاني- تيموري نیشابور تپه اوشار قبرستان 94 
    دولتي مجموعه مجموعه 08/24/1385 16331 قرن 4 ه .ق - دوره تيموري نیشابور مجموعه تپه و دژ زيرزميني بازه چنار 95 
    خصوصي - دولتي محوطه شهر تاريخي 08/16/1379 2869 اسلامي نیشابور شهر قدیم نیشابور 96 
    خصوصي - دولتي محوطه محوطه 05/08/1381 5941 پيش از تاريخ نیشابور محوطه باستانی برج 97 
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8742 تاريخي- اسلامي نیشابور محوطه باستانی عشق آباد  98
    خصوصي - دولتي محوطه محوطه 11/27/1382 10910 قرن 3-7 ه . ق نیشابور محوطه باستانی شادیاخ  99
    دولتي محوطه محوطه 07/06/1384 13429 اسلامي نیشابور محوطه آلب ارسلان 100 
    دولتي محوطه محوطه 05/24/1385 15880 اسلامي- قرن 4-8ه.ق نیشابور محوطه چشمه آخور 101 
    دولتي محوطه محوطه 11/23/1385 17375 اسلامي - قرن 5-7 ه.ق نیشابور محوطه باستاني سلطان آباد  102
    دولتي محوطه محوطه 12/06/1385 17417 سلجوقي- تيموري نیشابور محوطه باستاني روح آباد 103 
    خصوصي محوطه محوطه 12/06/1385 17424 اسلامي- قرن 5-7 ه.ق نیشابور محوطه باستاني عين آباد 104 
    دولتي محوطه محوطه 03/03/1386 19125 قرن 6-8ه.ق نیشابور محوطه بي بي صالحه  105
    خصوصي (اميد-بيگناه-اخبار-آواز) محوطه محوطه 10/23/1387 24383 قرون مياني و متاخر اسلامي نیشابور محوطه قديمي فوشنجان (زادگاه حاج بكتاش ولي) 106 
    دولتي محوطه محوطه 11/13/1388 29281 تاريخي نیشابور محوطه باستاني شهرك فيروزه  107
    دولتي محوطه محوطه 03/24/1390 30283 قرون اوليه - مياني اسلامي نیشابور محوطه قهوه خانه سنگي 108 
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
نیشابور، خیابان امام خمینی، امام خمینی 14    
05142222039 - 05142240907
05142225666
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق