• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش مركزي- روستاي محمد محروق- داخل آرامگاه خيام وقفي بنا آرامگاه 09/29/1316 302 صفويه مزار امامزاده محمد محروق 1
  شهر نيشابور- حاشيه خيابان امام خميني وقفي بنا مسجد 08/21/1317 317 قرن 9 ه .ق مسجد جامع نیشابور 2
  3 ك م جنوب نيشابور- غرب آرامگاه خيام وقفي بنا آرامگاه 09/18/1354 1173 پهلوي- معاصر آرامگاه عطار 3
  بخش مركزي- روستاي محمد محروق دولتي بنا آرامگاه 09/18/1354 1175 معاصر آرامگاه خیام 4
  بخش مركزي- مجاور میدان خیام دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 03/17/1355 1230 صفويه رباط شاه عباسی 5
  بخش ميان جلگه- 80 ك م شهرستان نيشابور وقفي بنا آرامگاه 11/03/1356 1547 اوايل تيموري بنای جوانمرد علی قصاب 6
  3 كيلومتري كنار جاده نيشابور- کنار جاده کاشمر- شادمهر عمومي بنا آرامگاه 11/03/1356 1549 ايلخاني گنبد آجری مهرآباد 7
  3 ك م جنوب شهرستان نيشابور- كنار جاده كاشمر- شادمهر عمومي بنا آرامگاه 09/25/1375 1804 ايلخاني گنبد کوچک مهر آباد 8
  شهر نيشابور- خ امام خميني (ره)- امام خميني 19 - بازار نيشابور وقفي بنا آب انبار 09/25/1375 1814 قاجاريه آب انبار و بازار نو 9
  بخش سرولايت- روستای كليدر- 86 ك م شمال غرب نيشابور وقفي بنا آرامگاه 05/23/1378 2378 قرن 8 ه .ق گنبد كليدر 10
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- ابتداي بازار سرپوشيده وقفي بنا حمام 03/22/1380 3960 صفويه حمام مرمر 11
  شرق شهر نيشابور- 100 متري حاشيه بلوار جمهوري اسلامي و 200 متري غرب بلوار خيام وقفي بنا آرامگاه 04/26/1380 4033 پهلوي دوم آرامگاه سعید ابن سلام مغربی 12
  شهر نيشابور– خيابان امام  روبروي باغ ملي خصوصي
  (امين الاسلامي)
  بنا باغ-كوشك 12/19/1380 4809 پهلوي دوم باغ منزل امین الاسلامی 13
  بخش سرولايت– روستاي چكنه عمومي بنا حمام 12/19/1380 4810 اواخر قاجار- پهلوي حمام قدیمی چکنه 14
  شهر نيشابور- درون بافت قديمي بين چهار خيابان فردوسي جنوبي، امام خميني، ارگ جنوبي و خيابان عدالت خصوصي
   (گلابگير)
  بنا حمام 12/25/1380 5144 اواخر صفويه حمام قدیمی بازار 15
  شهر نيشابور- حاشیه میدان خیام دولتي
  (آموزش و پرورش)
  بنا مدرسه 05/08/1381 5902 اوايل پهلوي دبیرستان خيام 16
  بخش زبرخان- روستای جهان آباد وقفي بنا آرامگاه 07/07/1381 6375 اواخر قاجار امامزاده عبدالله 17
  شهر نيشابور- خیابان فردوسی شمالی- كوچه قاضي- فردوسي 7 خصوصي
  (صديقي)
  بنا منزل 07/07/1381 6376 اواخر قاجار- اوايل پهلوي خانه قدیمی صدیقی 18
  شهر نيشابور- خیابان امام خمینی خصوصي بنا بازار 10/10/1381 6739 صفويه- زنديه- قاجاريه بازار سرپوشیده نیشابور 19
  شهر نيشابور- جنوب راسته بازار نيشابور خصوصي بنا منزل 10/10/1381 6740 صفويه بنای سرای زهدی 20
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني (ره)- بعد از مسجد جامع وقفي بنا مدرسه 10/10/1381 6742 تيموري حوزه علمیه گلشن 21
  3 ك. م. جنوب نيشابور- غرب آرامگاه خيام- داخل مجموعه عطار دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا آرامگاه 03/10/1382 8744 پهلوي آرامگاه کمال الملک 22
  بخش مركزي- شمال روستاي فضل- شرق میدان بهشت فضل- 5 ك.م جنوب شرق نيشابور وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8956 تيموري- صفويه بقعه فضل بن شاذان 23
  بخش ميان جلگه- دهستان بلهرات- 8 ك. م جنوب روستای چاه سالار- 15 ك.م جنوب غربي نيشابور عمومي بنا رباط 03/10/1382 8957 قاجاريه رباط چاه سالار 24
  شهر نيشابور– بخش مركزي- شهر نيشابور- ميدان خيام دولتي بنا كتيبه 05/07/1382 9270 پهلوي اول سنگ یادبود اولیه خیام 25
  بخش زبرخان - روستاي قدمگاه وقفي بنا رباط 11/27/1382 10913 صفويه کاروانسرای قدمگاه 26
  بخش زبرخان - روستاي قلعه وزير-35 كيلومتري شرق جاده نيشابور عمومي بنا رباط 05/17/1383 11039 قاجاريه رباط قلعه وزير 27
  شهر نيشابور - ابتداي بلوار ورودي خيام دولتي بنا دروازه 06/16/1383 11132 پهلوي اول ستون هاي يادبود خيام 28
  بخش زبرخان - شهر قدمگاه – جنوب غربي باغ قدمگاه وقفي بنا حمام 06/16/1383 11869 قاجاريه حمام قدمگاه 29
  شهر نيشابور- چهارراه انقلاب- ضلع شرقي خيابان فردوس- داخل كوچه- پلاك 7 خصوصي (علي وكيلي- اشرف السادات ساداتي) بنا منزل 05/04/1384 11938 اوايل پهلوي خانه قديمي وكيلي 30
  بخش مركزي- روستاي لك لك آشيان- 5 ك. م جنوب شرقي نيشابور دولتي بنا قلعه 04/12/1384 12062 قاجاريه قلعه لك لك آشيان 31
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آباد- شمال روستاي اسحاق آباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/19/1384 12871 اواخر صفويه امامزاده سيد قاسم 32
  بخش زبرخان- شهر قدمگاه- روستاي بالا ده قدمگاه وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12873 قاجاريه آب انبار بالا ده قدمگاه 33
  بخش زبرخان- روستاي اسحاق آباد وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12874 قاجاريه مسجد جامع اسحاق آباد 34
  بخش مركزي- روستاي دربهشت وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/19/1384 12875 قاجاريه امامزاده عبدالله در بهشت 35
  بخش مركزي- جنب ميدان محلوج فروشان- انتهاي ضلع جنوبي بازار نيشابور
  خصوصي (رجبعلي خداداد شرق)
  بنا حمام 05/22/1384 13161 صفويه حمام گلشن نيشابور 36
  شهر نيشابور- ميدان خيام- خيابان امام خميني 4 - ابتداي كوچه حاج مهدي خصوصي (عسكري- ناصری) بنا حمام 05/22/1384 13162 قاجاريه حمام حاج مهدي 37
  بخش زبرخان- روستاي سرتلخ خصوصي بنا آسياب 05/22/1384 13163 قاجاريه آسياب سرتلخ 38
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- جبهه شمالي باغ ملي دولتي بنا منزل 05/25/1384 13364 معاصر ستون هاي باغ ملي نيشابور 39
  شهر نيشابور- خیابان امام خمینی- روبروی باغ ملي
  خصوصي (محمد اميري)
  بنا منزل 09/11/1384 14003 پهلوي اول خانه محمد امیری 40
  بخش زبرخان– دهستان زبرخان– 100 متري شرق روستاي موشان عمومي بنا آرامگاه 09/11/1384 14148 قاجاريه مزار پنجه موشان 41
  شهر نيشابور- خیابان امام خمینی- خیابان منوچهری جنوبی- مجاور باغ آستان قدس
  خصوصي (قريشي)
  بنا منزل 12/16/1384 14890 اوايل قاجار خانه قریشی 42
  بخش میان جلگه- دهستان غزالی- روستای حصار سرخ دولتي بنا پل 12/24/1384 15235 صفويه پل حصار سرخ 43
  بخش مرکزی- دهستان ریوند- 1کبلومتری غرب روستای دولت آباد دولتي بنا يخچال 12/24/1384 15240 قاجاريه یخدان دولت آباد 44
  بخش میان جلگه- دهستان غزالی- روستای حسین آباد جنگل دولتي بنا پل 12/24/1384 15254 صفويه پل حسین آباد جنگل 45
  شهر نيشابور- خیابان امام خمینی- امام خمینی 10- پلاک 154 خصوصي (ورثه مرادعلي عيدياني) بنا منزل 12/24/1384 15255 پهلوي اول منزل عیدیانی 46
  بخش زبرخان- دهستان زبرخان- 500 متري جنوب روستاي موشان دولتي بنا آسياب 12/24/1384 15260 قاجاريه آسیاب موشان 47
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آباد- روستاي فتح آباد دولتي بنا قلعه 05/24/1385 15881 اواخر قاجار قلعه فتح آباد 48
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آباد- 1/5 ك. م شرق روستاي آهوان خصوصي- وقفي بنا قلعه 05/24/1385 15884 قاجاريه - پهلوي قلعه جلال آباد 49
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش- غرب روستاي اردوغش عمومي بنا آب انبار 08/27/1385 16477 پهلوي آب انبار اردوغش 50
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آبا - 200 م. شمال شرقي حشمتيه خصوصي (آقازاده) بنا آسياب 10/03/1385 16658 قاجاريه آسياب آقازاده 51
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آباد- 1/5 ك. م جنوب شرقي روستاي اسحاق آباد دولتي بنا برج 11/08/1385 17110 قاجاريه برج اسحاق آباد 52
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش- 500 م. شمال روستاي خروسفلي دولتي بنا قلعه 12/06/1385 17432 قرن 4-7ه.ق -قاجاريه قلعه كهنه خان خروين 53
  بخش زبرخان- دهستان زبرخان- روستاي حريم آباد دولتي بنا قلعه 03/03/1386 19107 تيموري- صفويه قلعه شورگز 54
  بخش زبرخان- دهستان اسحاق آباد- جنوب روستاي اسحاق آباد عمومي بنا حوض انبار 03/03/1386 19112 پهلوي اول حوض انبار ملحه 55
  بخش ميان جلگه- دهستان بلهرات- روستاي قلعه شيشه عمومي بنا حمام 03/03/1386 19114 اواخر قاجار حمام قلعه شيشه 56
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش- روستاي خرو وقفي بنا حسينيه 03/03/1386 19122 قاجاريه بناي چشمه علي 57
  بخش زبرخان- دهستان زبرخان- روستاي گرينه دولتي بنا حمام 03/03/1386 19128 قاجاريه حمام گرينه كهنه 58
  بخش ميان جلگه- دهستان بلهرات- شرق روستاي بلهرات دولتي بنا حمام 03/03/1386 19129 پهلوي اول حمام ريگي 59
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- خيابان خاتم النبيين- خاتم النبيين 1 دولتي (آموزش و پرورش) بنا منزل 10/12/1386 20481 اواخر قاجار- پهلوي خانه مجتهدي 60
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش- روستاي برج وقفي بنا آرامگاه 10/12/1386 20482 قاجاريه آرامگاه خواجه ريحان 61
  بخش ميان جلگه- شهر عشق آباد- خ امام رضا (ع) - امام رضا 12 وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/27/1386 22290 صفويه- معاصر امامزاده عشق آباد 62 
  بخش زبرخان- دهستان اردوغش- غرب روستاي اردوغش خصوصي (ورثه ملا يوسف ايرواني) بنا يخچال 05/02/1387 23090 قاجاريه يخدان اردوغش  63
  شهر درود- ميدان شهدا- خيابان امام- كوچه دبستان شريعتي دولتي بنا حمام 05/02/1387 23094 اوايل قاجاريه حمام درود 64 
  شهر نيشابور- خیابان امام- بازار سرپوش- سراي ارباب زاده خصوصي (دبيريان- الياسي) بنا بازار 09/18/1387 23913 قاجاريه سراي ارباب زاده 65 
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- حاشيه خيابان فياض بخش جنوبي (كال منوچهري جنوبي) وقفي بنا آرامگاه 12/27/1387 26264 قاجاريه حياط مزار 66 
  بخش سرولايت- دهستان سرولايت- 4 ك .م غرب روستاي قزل قلعه وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 12/27/1387 26272 قرن 7 ه.ق امامزاده سيد مجيد  67
  بخش مركزي- دهستان مازول- روستاي سيدآباد وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 12/27/1387 26273 صفويه امامزاده سيد آباد 68 
  شهر نيشابور- خيابان امام خميني- كوچه تكيه ابوالفضلي وقفي بنا حسينيه 12/27/1387 26275 پهلوي اول سردر تكيه ابوالفضلي 69 
  بخش مركزي- دهستان مازول- روستاي كابلي دولتي بنا حمام 09/01/1388 28111 قاجاريه حمام كابلي 70 
  بخش زبرخان- شهر قدمگاه- داخل بافت شهر قدمگاه وقفي بنا مجموعه مجموعه 09/15/1314 236 قرن 11 ه . ق مجموعه تاریخی قدمگاه  71
    دولتي تپه تپه 09/22/1313 216 ساساني- سلجوقي تپه آلب ارسلان 72 
    دولتي تپه تپه 11/03/1356 1545 اسلامي تپه سلطان میدان 73 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6737 قرون ميانه اسلامي تپه قلعه کهنه حاجی آباد 74 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6741 قاجاريه- قرن 8 ه.ق تپه قبرستان و سردابه ماروسک 75 
    دولتي تپه تپه 10/10/1381 6743 تاريخي- اسلامي تپه های کارجی 76 
    دولتي تپه تپه 12/17/1381 7609 قرن 4-9 ه .ق تپه چکنه قلعه چهارگوشلی 77 
    دولتي تپه تپه 03/10/1382 8743 قرن 4-8 ه . ق تپه چکنه قلعه 78 
    خصوصي تپه تپه 11/27/1382 10911 اسلامي تپه طلایی 79 
    دولتي تپه تپه 11/27/1382 10912 قرن 4-8 ه . ق تپه قلعه رضی 80 
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11040 قرن 5-9 ه . ق تپه حسن چوپان  81
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11063 قرن 8و7 ه . ق تپه قلعه كهنه كليدر  82
    عمومي تپه تپه 05/19/1384 12872 اسلامي تپه حصار نو  83
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14363 قرن 6-8 ه.ق تپه دیوانخانه چکنه علیا 84 
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15888 اسلامي - قرن 5-8 ه.ق تپه ميان ده طالبي 85 
    دولتي تپه تپه 08/24/1385 16327 قرن 5-9ه.ق تپه موشان 86 
    دولتي تپه تپه 11/23/1385 17376 اسلامي- سلجوقي تپه باستاني حيدر آباد 87 
    خصوصي (رضائي- خرمني) تپه تپه 12/06/1385 17422 سلجوقي- ايلخاني تپه شهر كهنه 88 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19108 قرن 4-6ه.ق تپه دختر گلبو 89 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19126 قرن 4-7 ه.ق تپه رحيم آباد 90 
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19196 قرن 4-6 ه.ق تپه جيران 91 
    خصوصي (غلامرضا محمودي) تپه تپه 05/02/1387 23093 قرون ميانه اسلامي تپه مهدي آباد 92 
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28112 قرن 6-4ه.ق تپه صومعه 93 
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28113 ايلخاني- تيموري تپه اوشار قبرستان 94 
    دولتي مجموعه مجموعه 08/24/1385 16331 قرن 4 ه.ق- دوره تيموري مجموعه تپه و دژ زيرزميني بازه چنار 95 
    خصوصي- دولتي محوطه شهر تاريخي 08/16/1379 2869 اسلامي شهر قدیم نیشابور 96 
    خصوصي- دولتي محوطه محوطه 05/08/1381 5941 پيش از تاريخ محوطه باستانی برج 97 
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8742 تاريخي- اسلامي محوطه باستانی عشق آباد  98
    خصوصي- دولتي محوطه محوطه 11/27/1382 10910 قرن 3-7 ه. ق محوطه باستانی شادیاخ  99
    دولتي محوطه محوطه 07/06/1384 13429 اسلامي محوطه آلب ارسلان 100 
    دولتي محوطه محوطه 05/24/1385 15880 اسلامي- قرن 4-8ه.ق محوطه چشمه آخور 101 
    دولتي محوطه محوطه 11/23/1385 17375 اسلامي- قرن 5-7 ه.ق محوطه باستاني سلطان آباد  102
    دولتي محوطه محوطه 12/06/1385 17417 سلجوقي- تيموري محوطه باستاني روح آباد 103 
    خصوصي محوطه محوطه 12/06/1385 17424 اسلامي- قرن 5-7 ه.ق محوطه باستاني عين آباد 104 
    دولتي محوطه محوطه 03/03/1386 19125 قرن 6-8ه.ق محوطه بي بي صالحه  105
    خصوصي (اميد- بيگناه- اخبار- آواز) محوطه محوطه 10/23/1387 24383 قرون مياني و متاخر اسلامي محوطه قديمي فوشنجان
  (زادگاه حاج بكتاش ولي)
  106 
    دولتي محوطه محوطه 11/13/1388 29281 تاريخي محوطه باستاني شهرك فيروزه  107
    دولتي محوطه محوطه 03/24/1390 30283 قرون اوليه- مياني اسلامي محوطه قهوه خانه سنگي 108 
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
نیشابور، خیابان امام خمینی، امام خمینی 14
05142222039 - 05142240907
05142225666

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق